Strategic and financial advisory for a local, female-owned family business

(ENG)
PrimePoint
Partners provided strategic and financial advisory то КAMEL 98 – a female-owned family business in the food-production industry headquartered in Vinica.
The company, established in 1981, has a strong market presence in Eastern Macedonia covering the retail and wholesale market segments.
 
With the assistance of our team, KAMEL 98 has adopted a new vision and strategic goals for its future expansion including expanding the product portfolio and capacity to serve a wider number of customers, entering new market segments, and developing new products.
To sustain the expansion, our team has prepared a detailed investment plan for increased profitability, production process upgrade, increased storage capacities, and a wider distribution network.
We have also developed a market research and market strategy, human capital expansion, and marketing activities. The business plan has also provisioned access to finance opportunities for financing the expansion and growth.
 
Given the ongoing success and growth of Kamel 98, we are looking forward to seeing their further expansion and growth, which will bring increased productivity, profitability, employment, and multiple benefits for the region and the country.
 

This project is financially supported by Sweden through the Women in Business Programme and implemented in cooperation with EBRD.

(MK)
PrimePoint Partners обезбеди стратешко и финансиско советување за КАМЕЛ 98 – семеен бизнис од прехранбената индустрија со седиште во Виница, во сопственост на Жанета Бадаровска Ѓорѓиевска. 
Компанијата, основана во 1981 година, има силно пазарно присуство во Источна Македонија покривајќи го сегментот на пазарот на мало и големо.
 
Со помош на нашиот тим, КАМЕЛ 98 усвои нова визија и стратешки цели за своето идно проширување, вклучувајќи проширување на производственото портфолио и капацитет за опслужување на поголем број клиенти, влегување во нови пазарни сегменти и развој на нови производи.
 
За да ја oвозможиме експанзијата, нашиот тим подготви детален инвестициски план за зголемена профитабилност, надградба на производниот процес, зголемени капацитети за складирање и поширока дистрибутивна мрежа.
Развивме и истражување на пазарот и пазарна стратегија, развој на човечките ресурси и план за маркетинг активности. Бизнис планот предвидува и пристап до финансиски можности за финансирање на проширувањето и растот.
 
Со оглед на тековниот успех и раст на Камел 98, со нетрпение очекуваме да видиме нивно понатамошно проширување и раст, што ќе донесе зголемена продуктивност, профитабилност, вработување и повеќекратни придобивки за регионот и земјата.
Овој проект беше финансиски поддржан од Шведска преку програмата “Жени во бизниз” и e реализиран во соработка со European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
Scroll to Top