Доверба на граѓаните во Владата, компетентни луѓе на соодветни позиции, одлуки базирани на наука – дел од стратегијата на Шведска

Нашиот трет вебинар со дигиталниот стратег, Сесилија Херцел, го разгледа различниот пристап што го презеде шведската влада во справувањето со кризата COVID-19 и како се справија шведските компании. Стратегијата на шведската влада се состоеше од потпирање врз научни докази и статистика, доверба на граѓаните во владата, компетентни луѓе на вистинските позиции и високо ниво на[…]

Organic food products, IT services, data scientists – opportunities in Sweden for the companies from Macedonia

Our third webinar featuring digital strategist, Cecilia Hjerzell, looked into the different approach that the Swedish government took in dealing with the COVID-19 crisis and how the Swedish companies dealt with it. The strategy of the Swedish government consisted of reliance on hard science and statistics, citizens’ trust in the government, competent people on the right[…]